Kategorie

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Reklamační řád

Reklamační řád popisuje postup při uplatňování reklamací zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu „NA OSTRŮVKU“ v rámci obchodní spolupráce mezi prodávajícím – obchodní společností FAT FISH s.r.o. IČ: 284 84 517, DIČ: CZ28484517, se sídlem Neumannova 4/1449, Praha 5 – Zbraslav (dále jen „Prodávající“) a koncovým uživatelem, který zakoupil zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu a toto zboží řádně převzal (dále jen „Kupující“).

Jako doklad o záruce (záruční list) slouží řádný prodejní doklad (faktura, nebo prodejka – dále také jen „Záruční list“) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, cena, množství, výše slevy, datum vystavení), který vystavuje Prodávající ke každému zakoupené zboží.

Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem osobního převzetí zboží od Prodávajícího nebo dnem převzetí zboží od přepravce, je-li zboží zasíláno Kupujícímu. Délka záruční doby činí 24 měsíců, není-li v internetovém obchodě nebo na záručním listě výslovně uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

Reklamace zboží, uplatňované Kupujícím v záruční době se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Výjimku ze záruky za jakost může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv. výprodej.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne Prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad, které byly nebo měly být zjištěny při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží Kupujícím. V opačném případě bude vada považována za mechanické poškození způsobené Kupujícím a reklamace bude zamítnuta.

Při doručení zboží Českou poštou a.s., nebo jiným přepravcem, se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského, resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u Prodávajícího.

Místem pro uplatnění reklamace je kamenná prodejna Prodávajícího, nacházející se na adrese Na ostrůvku 311/3a, 140 00 Praha 4.

Kupující může rovněž vadné zboží v rámci reklamace zaslat přepravní službou na adresu provozovny (kamenné prodejny) Prodávajícího, a to na vlastní náklady. Zásilka musí být označena viditelně jako “REKLAMACE” a obsahovat:

- reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství);

- kopii nákupního dokladu zboží;

- podrobný popis závady;

- dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo., e-mail).

Zboží, které bude zasláno na náklady Prodávajícího, nebude přijato. Zpětné zaslání zboží Kupujícímu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku přepravce a zboží bude na náklady a riziko Kupujícího zasláno na jeho adresu, uvedenou v reklamaci.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím.

Kupující je povinen doložit trvání záruční doby předložením Záručního listu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na reklamovaném zboží a na Záručním listu (popř. reklamačním protokolu) musí být stejné sériové číslo, pokud zboží sériové číslo má.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruku rovněž nelze uplatnit na zboží, které bylo následně upravováno Kupujícím či třetí osobou (nátěry, ohýbání atd.).

Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé:

a) mechanickým poškozením zboží;

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají užití pro sportovní rybolov;

c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;

d) nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

f) přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky Prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může Kupujícímu účtovat náklady práce v souvislosti s identifikací vad či jejich odstraňováním v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo se následně ukáže, že vada nepodléhá záruce. Zjistí-li Prodávající, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. naviják), ale výrobek jiný (např. rybářský prut), budou Kupujícímu účtovány náklady práce za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno nebo vyměněno za nové. Prodávající je vždy oprávněn vadné zboží Kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat).

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo se s ním dohodne na zrušení kupní smlouvy a vrácení uhrazené Kupní ceny. V tomto případě, jakož i v případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy se ohledně povinnosti Prodávajícího vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu aplikují pravidla stanovená ve všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího pro vrácení kupní ceny z důvodu odstoupení od kupní smlouvy.

Stejným způsobem, jaký se vztahuje na neodstranitelné vady, se postupuje v rámci vyřízení reklamace v případě 3 stejných a opakovaných vad na totožném zboží.

Reklamace zboží Prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace Kupujícím.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne u tohoto nového zboží běžet záruční doba nová od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Za dobu trvání reklamace se považuje doba od druhého dne po přijetí zboží k reklamaci Prodávajícím do dne vyřízení reklamace, tedy do okamžiku zaslání oznámení o vyřízení reklamace ze strany Prodávajícího Kupujícímu.

O vyřízení reklamace Prodávající upozorní Kupujícího buď telefonicky, prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno zpět na adresu Kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že Kupující neobdrží v uvedené 30-ti denní lhůtě oznámení o vyřízení reklamace, může se automaticky dostavit na adresu kamenné prodejny Prodávajícího, kde bude zboží (ve stavu odpovídajícím vyřízení reklamace) připraveno k vyzvednutí. V takovém případě, popř. v případě jakýchkoliv pochybností o okamžiku zaslání oznámení o vyřízení reklamace, se má za to, že doba trvání reklamace skončila uplynutím posledního dne uvedené 30-ti denní lhůty.

Tyto reklamační podmínky jsou platné od 1.3.2010, přičemž Prodávající si vyhrazuje právo jejich změny bez předchozího upozornění.

Prodávající:

FAT FISH s.r.o., IČ: 284 84 517, Neumannova 4/1449, Praha 5 – Zbraslav

Powered by JZShop.cz