Kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v rámci internetového obchodu NA OSTRŮVKU, provozovaného prodávajícím na internetovém portále www.na-ostruvku.cz

Prodávající:
Obchodní společnost FAT FISH s.r.o., IČ: 284 84 517, DIČ: CZ28484517, se sídlem Neumannova 4/1449, Praha 5 – Zbraslav (dále jen „Prodávající“).

Kupující:
Koncový uživatel internetového obchodu, který má zájem o uzavření kupní smlouvy ohledně zboží, obchodovaného prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „Kupující“). Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které jsou uváděny na daňových dokladech.

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – fyzickou osobou, která v rámci nákupu zboží nevystupuje jako podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, výslovně neupravené těmito VOP ani případnou jinou smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Jakákoliv individuální ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou nadřazena obchodním podmínkám a mají tudíž přednost.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, či firemních log Prodávajícího nebo dalších subjektů.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje předané Kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k evidenčním účelům a pro uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, a to s výjimkou jejich poskytnutí třetí osobě v nezbytném rozsahu za účelem zajištění distribuce zboží či platebního styku týkajícího se objednaného zboží. Pro tyto účely uděluje Kupující souhlas s použitím předaných osobních údajů.

III. Otevírací doba – Kamenná prodejna
Kamenná prodejna Prodávajícího na adrese: Na ostrůvku 311/3a, 140 00 Praha 4.
po – pá: 09.00 - 18.00
so: 08.00 - 12.00

IV. Ceny

Ceny zboží jsou vždy uvedeny s DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. Zboží je prodáváno pouze s DPH, ve výši dle právních předpisů platných pro území České republiky. Prodávající je registrován jako plátce DPH.

Pro účely stanovení výše kupní ceny zboží je rozhodující cena uvedená u zboží v okamžiku potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že dojde ke změně ceny v období od učinění objednávky ze strany Kupujícího do okamžiku jejího potvrzení Prodávajícím, sdělí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu a potvrdí si s ním, že ze strany Kupujícího došlo k akceptaci nové výše ceny, v opačném případě platí objednávka za zrušenou.

V případě, že Kupující objedná zboží, které není skladem, Prodávající Kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu zboží a předběžný termín jeho dodání.


V. Objednávání

Minimální výše kupní ceny objednávaného zboží není stanovena, při odběru zboží v hodnotě nad 20.000,- Kč je Prodávající oprávněn před expedicí zboží požadovat od Kupujícího zálohu, a to až do výše 75% celkové ceny objednaného zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím internetového obchodu na www.na-ostruvku.cz;

• elektronickou poštou na adrese na-ostruvku@seznam.cz;

• osobně.

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes internetový obchod nebo písemnou elektronickou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

• jméno, příjmení a adresu Kupujícího;

• telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu, pro případné vyrozumění;

• způsob odebrání zboží a jeho přepravy;

• způsob platby;

• všechny další údaje, které Kupující považuje za důležité.

Učiněné objednávky jsou závazné a lze je zrušit do 24 hodin od podání, a to stejným způsobem, jakým byly učiněny. Objednávku však nelze zrušit, byla-li již akceptována Prodávajícím.

Smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena akceptací objednávky Prodávajícím, která může být učiněna osobně, telefonicky či e-mailovou formou, popř. fakticky doručením zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující, který vystupuje jako fyzická nepodnikající osoba právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to v případě, že smlouva byla uzavřena s využitím prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů, uplatní toto odstoupení vůči Prodávajícímu písemnou formou, přičemž je současně povinen splnit uvedené podmínky:

a) zboží doručit na adresu kamenné prodejny Prodávajícího spolu s přiloženým písemným oznámením o odstoupení od kupní smlouvy v souladu s těmito VOP, obsahujícím číslo účtu Kupujícího, na něhož požaduje vrátit uhrazenou kupní cenu zboží;

b) zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené, nepoužité, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nelze posílat Prodávajícímu na dobírku – takové zboží nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět, a to v rozsahu nákladů nezbytných na uvedení zboží do původního stavu, je-li to možné.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době objednávky skladem.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude uhrazená kupní cena zaslána bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v písemném oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady Prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Informace o zboží

Informace o zboží a jejich vyobrazení v internetovém obchodě Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

Kupní cenu objednaného zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

• platba v hotovosti při vyzvednutí zboží osobně v kamenné prodejně;

• platba předem bezhotovostním převodem na účet 43-3096360257/0100

• platba na dobírku - při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce), platba na dobírku je možná pouze na území České republiky.

V případně požadavku na zaslání zboží do zahraničí je nutné kupní cenu uhradit předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený výše.
Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Dodání zboží je možné následujícím způsobem:

• osobní odběr v kamenné prodejně Prodávajícího;

• zaslání poštou či přepravní službou.

V případě zaslání zboží poštou či přepravní službou hradí náklady na přepravu a balné Kupující, přičemž o výši těchto nákladů bude navýšena kupní cena zboží. Cena za dopravu a balné v rámci České republiky činí 150,- Kč, není-li v internetovém obchodě výslovně uvedeno jinak. V případě požadavku na zaslání zboží do zahraničí bude cena za dopravu dohodnuta individuálně.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně vážně poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu na-ostruvku@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento zaslat do 24 hodin e-mailem Prodávajícímu. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

X. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem Prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1.3.2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Prodávající:

FAT FISH s.r.o., IČ: 284 84 517, Neumannova 4/1449, Praha 5 – Zbraslav

Powered by JZShop.cz